SNÁŠELOVÁ, M. Návrh informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobrá práce, zpracována v širokém kontextu se zohledněním ekonomických faktorů Otázky: Jaké jsou schopnosti pracovníků používat informační systém. Jak bude zajištěna podpora pracovníků a bude tato podpora dostatečná?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Nejsou komentovány závěry z analýzy metodou Zefis. V rámci přínosů je uvedeno, že se sníží náklady na interní telefonickou komunikaci, avšak v rámci analýzy 7S je uvedeno, že firma již využívá chatovou aplikaci Slack - v žádné změně tedy nedochází. Dále je do přínosů zahrnuto zefektivnění podnikových procesů, ale v práci tato problematika není detailněji postižena a přínos je tudíž nepodložený. Autorka nemapuje stávající trh IS jako alternativu řešení na míru. Nelze tak posoudit, zda je navrhované řešení skutečně výhodnou variantou. Autorka u některých citací v textu neuvádí čísla stran.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116574