KĽÚČIK, L. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: jakých procesů se řešení nejvíce dotkne, a jak velké budou jejich změny

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

V rámci kap. "Voľba riešenia" se autor rozhoduje mezi různými způsoby pořízení IS. K tomuto účelu využívá bodové hodnocení kritérií. V této části práce však ještě nemá vybranou žádné konkrétní systémy či návrhy, na kterých by hodnocení založil - hodnocení většiny je tak nepodložené a výstup tudíž nepoužitelný. Při výběru hotového IS autor uvádí pouze 3 řešení bez uvedení metod selekce. Dále se pro jednotlivé IS zabývá popisem a výhodami řešení, ale pomíjí nedostatky či slabá místa. Při zvažování varianty úpravy stávajícího IS, autor zmiňuje nutnost zlepšení bezpečnostní politiky. Avšak nenavrhuje žádné konkrétní řešení, pouze odkazuje firmu na externí bezpečnostní agenturu JRM Slovakia - a znovu bez předchozího zmapování trhu. Přínosy jsou pouze kvalitativního charakteru, navíc většina uvedených je nezdůvodněná a některé z nich neopodstatněné. Práce je mnoha ohledech příliš povrchní - chybí jí potřebné detaily, širší záběr pro volbu vhodných řešení a plány implementace. Práce neobsahuje seznam zkratek. Některé položky práce jsou nevhodně rozděleny na dvě strany (seznam na str. 57-58, tabulka na str. 73-74, seznam na 74-75). Autor neuvádí čísla stran u citací v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116576