HYNEK, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: jak bude řešen modul správy vozového parku a jak se změní procesy firmy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Závěry ze srovnání antivirů nejsou evidentní a zcela jednoznačné, jak naznačuje autor - chybí postup výběru. Vzhledem k tomu, že předmětná společnost je svým IS (v oblasti SW) spokojená, neměl autor mnoho prostoru ke zlepšování - navzdory tomu, nevyužil všech příležitostí (nedostatků IS), které mu analýza pomocí metody Zefis nabídla. Formátování obsahuje drobné nedostatky: tabulka na str. 46 přesahuje vymezené okraje; některé seznamy jsou nevhodně rozděleny na dvě strany (např. na str. 38-39, 52-53, 58-59 aj.); rovnice na str. 62 není otitulkována. Na str. 60 se text odkazuje na obrázek tabulky "výše" s parametrickým srovnáním antivirových programů, který byl přesunut do příloh - příloha není nijak označená ani ocitovaná a navíc je značně nečitelná. O dalším SW (mimo IS Centis DIMENZE++), který společnost využívá autor informuje až v rámci vlastních návrhů řešení (školení). Práce je povrchní - chybí jí potřebné detaily a konkrétní návrhy a plány implementace. Autor neuvádí čísla stran u citací v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116579