UMLAUFOVÁ, P. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobře a do hloubky zpracovaná práce. Otázka: Jak je pravděpodobné, že pracovníci budou dávat podněty managementu - váš návrh přes SharePoint.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Kap. "Přínosy a náklady" by bylo vhodné detailněji rozvést, doplnit grafickou interpretací slovního popisu a zdůraznit rentabilitu nutných nákladů na pořízení a provoz navrhovaného řešení. Kap. "Shrnutí současného stavu společnosti" by bylo vhodné umístit na konec kap. "Analýza současného stavu" namísto do kap. "Vlastní návrhy řešení". Autorka u většiny citací v textu neuvádí čísla stran.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116580