ŠEVČÁK, O. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobrá práce, jdoucí do hloubky a vyžadující rozšířené znalosti problematiky Otázka: Jak osobně vnímáte perspektivu těchto robotických řešení? Jaké jsou nedostatky tohoto řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Autor znázorňuje procesy formou "procesních map", k jejichž vyjádření využívá prostředky Vývojového diagramu. Vytvořené modely však obsahují formální chyby: porušení jedinečnosti bloku Konec, počty vstupů a výstupů do bloků, nesprávně použité rozhodovací bloky bez popisu výstupních cest (není sjednoceno na "ano" vpravo a "ne" dolů). Formátování vykazuje drobné nedostatky: tabulky nemají sjednocené fonty a grafickou úpravu, obrázky nejsou odsazeny od titulku, závěrečná kapitola 1. úrovně nezačíná na samostatné stránce a v textu se na konci řádku vyskytuje nevhodné zalomení (např. v kap. "Úspora nákladů" jsou jednotky odděleny od čísel). Práce neobsahuje seznam zkratek. V kap. s přínosy a úsporami by bylo vhodné doplnit grafickou interpretací slovního popisu. Autor pracuje s relativně málo informačními zdroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116585