BRUDÍKOVÁ, V. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci s minimem věcných i formálních chyb. Práce je s velkou pravděpodobností i realizovatelná v praxi. Pro závěrečnou obhajobu nestanovuji dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce obsahuje exaktně stanovené cíle a to je vypracování podnikatelského plánu pro založení podniku. Po prostudování celé práce mohu konstatovat, že stanovené cíle byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postupn řešení je správný, použité metody jsou adekvátní tohoto druhu prací.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka práce prokázala schopnost řešit rozsáhleší inženýrské projekty. Prokázala též schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Dosažené výsledky je možné s určitým omezením implementovat v praxi. Některé pasáže bude pro praxi třeba hlouběji a detailněji propracovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce je logické, v práci chybí hlubší vnoření do vědeckých databází a citace několika článků z vědeckých plnotextových databází. Po formální stránce je práce v pořádku. Použitá terminologie je správná. Nenašel jsem jazykové nedostatky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce obsahuje seznam zdrojů relevantních stanovenému tématu. Tyto zdroje jsou v textu i náležitě citovány. Připomínky k vědeckým článkům - viz. výše.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vičarová,, Petra

Závěrečná práce na téma "Založení malého podniku" splňuje všechny zadané cíle a náležitosti. Po pročtení závěrečné práce lze říci, že studentka pečlivě nastudovala danou problematiku, a následně ji správně implementovala i do praktické části. Veškeré výsledky z dotazníku kvalitně a přehledně zpracovala. Kapitoly "Analýza současného stavu" a "Návrh podnikatelského plánu k založení podniku" obsahují veškeré náležitosti, které jsou potřebné k případnému založení podnikatelské činnosti v daném oborou. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě a výsledné hodnocení hodnotím známkou "výborně (A)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116622