BOHADLOVÁ, P. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá založením mateřské školky. Diplomantka provedla analýzu makroprostředí a mikroprostředí oblasti, ve které se bude mateřská škola realizovat. Na základě uvedených analýz zpracovala podnikatelský plán pro vybudování mateřské školky, včetně ekonomického vyhodnocení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Při zpracování podnikatelského záměru na zřízení mateřské školky, diplomantka provedla celou řadu analýz na základě kterých vypracovala návrh řešení podnikatelského plánu. Zpracovala finanční plán ve třech variantách (optimistická, realistická a pesimistická), zakladatelský rozpočet, analýzu bodu zvratu, analýzu a hodnocení rizik a další. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě ,

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117414