VOJTOVIČOVÁ, L. Podnikatelský plán pro založení hotelu pro psy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá založením hotelu pro psy. Diplomantka provedla celou řadu analýz působící na obecné prostředí budoucího podniku. Na základě těchto analýz, zpracovala podnikatelský plán včetně ekonomického vyhodnocení, analýzy rizik a další. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Při zpracování podnikatelského plánu za účelem zřízení hotelu pro psy, diplomantka provedla celou řadu analýz na př.: (analýzu trhu, SWOT analýzu, analýzu 7S a její vyhodnocení a další analýzy). Na základě těchto analýz vypracovala návrh podnikatelského plánu. Rozpracovala finanční plán ve třech variantách (optimistická, realistická, pesimistická), dále analýzu hodnocení rizik navrženého podnikatelského plánu, marketingový plán a další. Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského plánu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117415