JANKŮ, R. Podnikatelský záměr - zřízení mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá založením soukromé mateřské školky. Diplomantka provedla celou řadu analýz včetně marketingového průzkumu pomocí dotazníkového šetření. Na základě těchto analýz zpracovala podnikatelský plán včetně ekonomického vyhodnocení, bodu zvratu a hodnocení rizik a další. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Při zpracování podnikatelského plánu za účelem zřízení mateřské školky, diplomantka provedla celou řadu analýz na př.: (analýzu trhu, SLEPT analýzu, analýzu 7S a její vyhodnocení, marketingový průzkum trhu a další analýzy. Na základě těchto analýz zpracovala návrh podnikatelského plánu. Jeho součásti je finanční plán, marketingový plán, analýza bodu zvratu dále analýza hodnocení rizik podnikatelského plánu a další. Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského záměru. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117416