DOKULILOVÁ, Š. Environmentální řízení podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní a pracovala samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sysel, Vojtěch

Posuzovaná diplomová práce studentky Šárky Dokulilové je systematicky uspořádaná na jednotlivé části - teoretickou, praktickou a návrhovou. Jednotlivé části na sebe navazují a navzájem se doplňují. V teoretické části je až příliš často odkazováno na příručku EMS. Ocenil bych větší práci s informačními zdroji. Na základě analýzy zhodnocení současného stavu a výzkumů navrhla autorka možná opatření pro zlepšení zavedeného systému. Pro lepší praktické využití by bylo vhodné práci rozšířit o podrobnější časový harmonogram, případně o přesnější vyčíslení nákladů s tím spojených. Diplomová práce je zpracována kvalitně a stanovené cíle byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117525