POCHLOPEŇOVÁ, M. Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní a pracovala samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Celkově jde o dobře zpracovanou práci na velice aktuální téma. Rozsah práce silně převyšuje doporučenou hodnotu, dílčí nedostatky a pochybení při zpracování zásadně nesnižují celkovou dobrou úroveň předložené sdělení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Globální cíle práce byly naplněny, drobnou výhradu mám pouze k chybějícímu ekonomickému vyhodnocení návrhů. Lze ale předpokládat, že návrhy praktickou využitelnost pro firmu mají.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka využívá pouze standardní vědecké metody k řešení, konkrétně analýzu a syntézu, částečně i deskripci a komparaci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Analytická část je dostatečně obsáhlá, dílčí nedostatky spatřuji pouze v syntetizující části. Autorka mohla poněkud podrobněji popsat i alternativní návrhy.
Praktická využitelnost výsledků C V návrhové části mohla být podrobněji rozpracovaná ekonomická evaluace řešení, časový plán realizace a životnost návrhů vzhledem k možným změnám legislativy.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Vzhledem k tomu, že je práce psána ve slovenském jazyce, je problematické hodnotit jazykovou úroveň. Jako nerodilý mluvčí se ale domnívám, že autorka se dopustila drobných stylistických a gramatických chyb, jejich četnost ale není nijak velká. Zásadní připomínku mám ale ke struktuře práce. Dle zadání měla autorka definovat cíle práce a metodiku řešení. Tato kapitola je obsažena v poslední části úvodu, je ale velice stručná. Pokud je špatně definovaný cíl práce, je jeho validace obtížná.
Práce s informačními zdroji C Citováno je převážně z vysokoškolských učebnic a skript, dále z internetových zdrojů a závěrečných prací. Postrádám širší využití původních vědeckých prací, hlavně konferenčních příspěvků a impaktovaných časopisů.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117527