KÖKÉNY, A. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomant zajímal o všechny dostupné informace související se zadáním a byl iniciativní a pracoval samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byl připuštěn k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartůněk, Roman

Autor se v teoretické části podrobně zaobírá strategickou a finanční anaýzou. Ze získaných poznatků poté vychází analytické části. Hlavním výstupem práce jsou realizovatelné návrh pro zlepší situace podniku. Práce působí přehledným a uceleným dojmem. Autor prokázal znalost problematiky i podniku. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117528