KÁČER, A. Návrh managementu monitorovacího centra on-line her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Diplomant předložil dobrou práci, ve které se mu podařilo analyzovat jednotlivé nutné činnosti operačního centra a navrhnout vyvážené role a jeho organizační strukturu. Obsahově hodnotím práci velmi dobře, její úroveň ale snižuje nesystematická skladba práce. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázky: 1. Neuvažoval jste o možném nasazení nástrojů automatizace, nebo alespoň podpory s prvky umělé inteligence některých činností NOC? 2. Jak se změní riziko nedostupnosti NOC při přechodu od externího poskytovatele k vlastní NOC?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sedlák, Petr

Práce splnila zadaný cíl, její aplikovatelnost ukáže až praxe. Problematika je značně rozsáhlá a náročná na znalosti a praktické zkušenosti, nicméně řešitel se chopil návrhu se ctí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117639