KOVÁČ, M. Návrh virtualizace a replikace fyzického serveru pro středně velkou firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Diplomant předložil velmi dobrou práci. Na základě podrobné analýzy zvolil správně virtualizační platformu a navrhl funkční cluster s vysokou dostupností. Kapacitní výpočty serverů a uložiště jsou provedeny s přiměřenou rezervou. Práce je zakončena realistickým návrhem projektu nasazení. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě Doplňující otázky: 1. Neuvažoval jste o variantě Storage space direct místo externího diskového pole? 2. Jak odhadujete omezení uživatelů během migrace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Práce všestranně postihuje problematiku a velice komplexně formuluje návrhy řešení vytyčených cílů. Pro přehlednost práce by bylo vhodné odsadit tabulky od okolního textu a v kap. "Energetická náročnosť" převést rovnice z prostého textu na matematický formát. V seznamu literatury není jednomu ze zdrojů přidělen číselný index (52..53).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117640