LOSART, J. Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Autor práce byl motivován řešeným problémem funkčnosti nákupní funkce v obchodní společnosti. Pracoval důsledně, vhodně odstraňoval překážky při řešení a dobře spolupracoval i s daty z firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Základní cíl práce byl rozšířen o dílčí cíle a návrhem řešení byl v plném rozsahu splněn včetně vazeb na organizaci funkcí nákupní funkce v podniku..
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Na základě představení obchodní společnosti a její nákupní funkce byly předloženy metody pro analytickou část včetně návrhové části a byly v plném rozsahu použity.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B VBýsledky analytické části byly použity v dílčích krocích návrhu a to jak k inovaci nákupní funkce, tak i v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Praktická využitelnost výsledků B Předliožený návrh inovací nákupní funkce je možno považovat za základ pro rozhodování o inovací přímé realizace v podnikatelské praxi pro TOP management.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má použitu terminologicky i odborně správnou terminologii. Formální, grafická úroveň i návaznost oblastí řešení odpovídá požadavků závěrečné práce magisterského vysokoškolského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla sestavena na základě získaných znalostí z uvedené použité literatury a doplněna dovednostmi přímo z praxe ve firmě. Práce ctí legislativu citací i ochrany duševního vlastnictví.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

DP řeší změnu nákupního procesu v obchodní nadnárodní společnosti. Po teoretické přípravě a analýze současného stavu navrhuje tři návrhy na zlepšení. Návrhy jsou reálné a rovněž ekonomicky vyhodnocené. Cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117643