ŠVESTKA, M. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je vytvoření softwarové aplikace sloužící ke zhodnocení stávající situace společnosti. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autor využil vybrané literární zdroje a sestavil srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autor analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů a vytvořené aplikace. V návrhové části autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Významnou součástí práce je aplikace vytvořená v prostředí VBA. Práce je zpracována na výborné úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoník, Martin

Autorova práce je na výborné úrovni. Analytická část práce je podrobná a je zpracována díky výstupům z vytvořené softwarové aplikace. Aplikace má pro společnost smysl a její funkce jsou přínosné. Návrhy, které autor dále popisuje jsou pro společnost věcné a cenné. Diplomová práce tedy splňuje veškéré požadavky a zpracování odpovídá zadání. Diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117666