KAŠŠÁK, M. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zaměřuje na návrh a implementaci části informačního systému, který poslouží ke zvýšení bezpečnosti a efektivnosti správy účtů a hesel o klientech ve společnosti. Autor práce se zaměřuje na identifikaci slabých míst stávajícího řešení a jejich eliminaci. Hlavní přínos navrhovaného řešení je v jeho následném praktickém využití a zefektivnění práce zaměstnanců. Zpracování práce je celkově na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Markus, Jakub

Cílem práce bylo analyzovat stav a bezpečnostní hrozby klientských, webových aplikací vyvíjených a spravovaných konkrétní společností. Dále na základě analýzy navrhnout a vybrat vhodné řešení, které přinese dostatečnou úroveň zabezpečení a umožní lepší řízení přístupu ke konkrétním aplikacím. Text je rozdělený do pěti obsahových kapitol: úvodu, tří obsahových kapitol a závěru. První obsahová kapitola shrnuje teoretické východiska a terminologii, která se váže k bezpečnosti informačních systémů a webovým aplikacím. Nedostatek této části shledávám ve vyváženosti jednotlivých podkapitol (např. poměrně rozsáhlý popis fungování HTTP protokolu). Ve druhé kapitole autor analyzuje stávající situaci, sumarizuje používané technologie, ohodnocuje aktiva a identifikuje hrozby spojené se stávajícím způsobem řízení přístupů. Tato část práce poskytuje dobrý podklad pro manažerské rozhodnutí o potřebě zavést resp. zlepšit bezpečnostní opatření při správě přístupů ke klientským aplikacím. Kladně též hodnotím zvolené analytické metody. Ve třetí kapitole jsou navržena technická řešení analyzované situace a následně detailně popsán způsob implementace vybrané varianty, dále pak přínosy daného přístupu a ekonomické zhodnocení. Návrh technického řešení a implementace je dostatečný pro konkrétní realizaci. Nedostatkem je chybějící standardizovaný model (vhodný UML diagram pro dané řešení). Text práce je srozumitelný a dobře čitelný, nicméně obsahuje některé typografické nedostatky, podobně jako úprava srovnávacích tabulek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117733