MÁJSKY, A. Návrh procesního řízení zakázky v obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Řešení bylo předkládáno po celý akademický rok vysokoškolského magisterského studia při častých konzultacích. Z diskuze vyplynul zájem a motivace pro daný obor řešení, tedy distribuci v obchodní organizaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Uvedený cíl a rozšířený dílčími cíli byl předloženým návrhem v práci splněn včetně srovnaných přínosů tržeb, které by měly nastat při realizaci.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metody zohledňující distribuci zboží pro zakázku byly použity jak v analytické části, tak i v části návrhové jako důsledek správné interpretace metiod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky operativního návrhu byly rozšířeny i o strategický rozvoj podnikateklské činnosti a to jak v oblasti procesního řízení, tak i v oblasti práci s využitím distribučních stupňů v logistických sítích.
Praktická využitelnost výsledků B Rozhodování TOP managementu podniku se může při realizaci předloženého návrh orientovat v krocích realizace. Návrh se může stát dobrým základem realizace projektu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má dobrou grafickou úpravu i uspořádání dle požadavků na závěrečné práce vysokoškolského magisterského studia.Jazyková i odborná úroveň je zpracována dle oblasti odvětví řešení - tedy podnikové logistiky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce ctí legislativu v oblasti ochrany duševního vlastnictví i citací. Je zpracována na základě uvedené použité literatury knižní, elektronické i dat z podnikové praxe.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štrbáň, Ján

Diplomová práca je vypracovaná štruktúrovane a prehľadne s prihliadnutím na zavedenie a aplikovanie teoretických postupov do samotnej praxe. V uvedenej diplomovej práci sú použité konkrétne postupy a návrhy na zlepšenie procesov v rámci spoločnosti na rôznych úrovniach riadenia. Uvedené návrhy budú aplikované do súčasných procesov riadenia obchodných zákaziek s cieľom zvýšenia efektivity, profitability a spokojnosti zákazníkov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117810