RAMBOUSKOVÁ, I. Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl v podobě vytvoření realizovatelného a životaschopného podnikatelského plánu na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Jakým způsobem došlo ke stanovení hrubé mzdy u pracovníku ve výrobě? Vycházela jste z průměrů v oboru nebo jiného faktoru (např. mzdy v regionu)? Otázka č. 2: Jaký je bod rentability a minimální počet zákazníků potřebných pro otevření cukrářského kurzu (s max. obsazeností 10 osob) vyjdeme-li z průměru hodnot nákladů a tržeb jeho realizace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na dobré úrovni. Dílčí cíle podporují záměr sestavení podnikatelského plánu v oblasti cukrárny s ruční výrobou v Šumperku. Autorka v práci dodržuje a splňuje nastavené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je užito jak standardních analytických metod z oblasti strategie pro posouzení podnikatelského prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím výzkumu u potencionálních zákazníků. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na velmi dobré úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně dobré úrovni. Výtku mám k obsahu a vyvozeným závěrům z analýzy vlastních zdrojů a schopností (kap. 2.4), které spíše než na potenciál a předpoklady, se kterými podnikatel vstupuje do podnikání, se vztahují již na konkrétní návrhy. S tím souvisí i nesprávné zařazení faktorů do výsledné SWOT matice (např. kvalifikovaní pracovníci, cukrářské kurzy apod.). Vytknout také musím závěry s ohledem na přijatou strategii diferenciaci, která se vztahuje k chování vůči konkurenci na trhu než na závěry s ohledem na nedostatek vlastních zdrojů.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je s ohledem pro praxi použitelná pro spuštění podnikání v dané oblasti ve vztahu k tržnímu potenciálu i finanční stránky podnikání. Avšak vize začínajícího podniku není stanovena dobře s ohledem na požadavky praxe (tj. není zřejmé, čeho a do kdy chce podnik dosáhnout). S ohledem na dílčí části plánu je méně propracovaná část provozní a nabídka produktů cukrárny představuje širší rozpětí než vyplynulo z výsledků analýz. V rámci doplňkových služeb cukrárny v podobě nabídky cukrárenských kurzů není jasné, při jakém počtu se cukrárně vyplatí vůbec kurz otevřít (min. počet zákazníků). Dále je otázkou, zda pracovníci ve výrobě, které autorka nazvala jako klíčové zdroje s přímým dopadem na spokojenost zákazníků a výkonnost cukrárny mají nejnižší příjem ze všech pracovníků cukrárny. Výtku mám také k finanční stránce, která s ohledem na právní formu podnikání v podobě živnosti, neobsahuje měsíční a roční cash-flow. Tabulky predikující tržby, náklady a zisk jsou z hlediska formy nepřehledné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Autor práce používá adekvátní terminologii a odbornou jazykovou úroveň na dobré úrovni. Kvalitu práce bohužel snižuje vizuální dojem z formátování (např. obsah práce), a taktéž musím vytknout uspořádání obsahu textu (str. 19, 44, 47, 55, 72, 86 apod.). V textu se taktéž objevují odvolání na tabulky s neupravenými odkazy (V tabulce č. X....str. 106). Některé tabulky (str. 107 a 108) nemají svůj nadpis ani zdroj zpracování.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního výzkumu sběru dat u potencionálních zákazníků.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit podnikatelský plán na založení cukrárny. Autorka postupuje systematicky, postupy a metody popsané v teoretické části jsou v práci také aplikovány. Celý tento postup mohu hodnotit velmi kladně. Bohužel v návrhové části vidím určité nedostatky, které mohou ohrozit úspěšnost celého podnikatelského plánu. Hlavní problém vidím v tom, že podnikatelský plán bude realizován až za tři roky, protože majitelka nové cukrárny musí nejdříve získat potřebnou odbornou způsobilost. S tím je spojena celá řada problémů - Budou v té době (září 2022 - str. 82) platit výsledky dotazníkového šetření, budou i nadále k dispozici vhodné prostory, budou stejné ceny? Navíc už v dnešní době je hodinová mzdová sazba 85 Kč, resp. 90 Kč (str. 103) velmi nízká, budou k dispozici dostatečné kavlifikovaní lidé - zaměstnanci? Diskutovat lze i o dalších bodech - v práci autorka uvažuje o třech zaměstnancí (1 pro obsluhu, dva pro výrobu), bude tedy ve4 lidech možné zvládnout desetihodinovou otevírací dobu (nutno připočíst dobu před otevřením a po uzavření cukrárny - příprava, úklid apod.)? Anebo naopak - není pro cukrárnu určitým hendikepem, když má v neděli zavřeno? V textu se občas objevují drobné chyby, některé pasáže (např. Vymezení problému a cíle práce) jsou psány spíše jako esej nebo fejeton a ne jako vědecká práce. U vzorce na str. 24 není uveden zdroj, na str. 106 a 108 je odkazováno na tabulku č. X atd. V rámci rozpravy by se autorka mohla vyjádřit k tomu, že v textu velmi často používá pojmy náklady, výnosy, zisk, ale podnikatelský plán počítá s tím, že se bude jednat o OSVČ. Bude tedy dobrovolně používat účetnictví?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 118013