OTRUSINÍKOVÁ, Y. Podnikatelský plán na založení cukrárny v okrese Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl v podobě vytvoření realizovatelného a životaschopného podnikatelského plánu na uspokojivé úrovni. Otázka č.1: Jakým způsobem nebo logikou došlo k vymezení spádové oblasti (km)? Otázka č. 2: Vysvětlete, proč v zahajovací rozvaze nefiguruje žádná hodnota (v Kč) zásob nebo majetku (vyjímaje finančního), které je nutné pořídit dle časového harmonogramu a cash-flow ještě před otevřením cukrárny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na nastavený hlavní cíl a dílčí cíle práce zpracovaná na dobré úrovni. Dílčí cíle podporují záměr sestavení podnikatelského plánu v oblasti založení cukrárny. Malou výtku mám k propojení názvu diplomové práce s oblastí Brno-venkov v kontextu řešené problematiky spádové oblasti (zejména obec Mokrá-Horákov).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je užito jak standardních analytických metod z oblasti strategie pro posouzení podnikatelského prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím výzkumu u potencionálních zákazníků. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je relativně na dobré úrovni. Výtku mám k logice řazení návrhů v oblasti finanční, kdy autorka práce začíná ročními náklady a tržbami a měsíční cash-flow v prvním roce podnikání a zahajovací rozvahu řadí až na konec.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně dobré úrovni. V kontextu propojení a odkazování se na výsledky vlastního průzkumu u potencionálních zákazníků v analýze oboru dle Porterova modelu, bylo vhodnější tyto kapitoly vyměnit z hlediska zařazení do práce. V metodologii výzkumu bylo nutné z hlediska % návratnosti zohlednit i počet vyřazených respondentů, čímž by se návratnost snížila (ne až ve výsledcích). Výsledná SWOT matice obsahuje faktory (např. nedostatečná propagace, nezkušení podnikatelé apod.), které nebyli předmětem analýzy anebo jsou špatně interpretovány.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je s ohledem pro praxi použitelná pro spuštění podnikání v dané oblasti, nicméně návrhy vyžadují hlubší míru zpracování kalkulací a rozpočtů v rámci jednotlivých části plánu. S ohledem na dílčí části plánu je relativně málo propracovaná provozní část plánu a kalkulace nákladů včetně marže u jednotlivých produktů. Nabídka produktů cukrárny představuje širší rozpětí než vyplynulo z výsledků analýz.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí. Autorka práce používá adekvátní terminologii na dobré úrovni až na pár výjimek (např. "pár známých", spolumajitelky apod.). Výtku mám k obsahovému rozložení textu (str. 41, str. 44, str. 62, str. 84).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního výzkumu sběru dat u potencionálních zákazníků.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrh podnikatelského plánu na založení cukrárny v lokalitě Brno-venkov. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Návrhová část obsahuje praktické návrhy a doporučení, které mohla být detailněji rozpracovány. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce byl splněn, ale s určitými výhradami, viz níže.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila odpovídající metody pro zpracování práce. V práci chybí shrnutí SWOT analýzy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentka je schopna interpretovat výsledky a závěry.
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy vycházejí z provedených analýz. Studentka se snažila připravit podnikatelský plán na otevření cukrárny. Nicméně návrhy mohly být detailnější a komplexnější, např. v oblasti nutných hygienických požadavků a norem, přehled top zákusků a dortů a jejich kalkulace ceny, ukázka propagačnách materiálů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 118015