LÉVEK, M. Štíhlá výroba a její implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zpracována na základě motivace pro řešenou oblast výrobníhoho podniku. Ze způsobu zpracování vyplývá, že práce dokonale využila znalostí získaných studiem magisterského programu i dovednostmi získanými z praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavený cíl byl rozšířen o dílčí cíle. Jak dílčí cíle, tak i hlavní cíl byly splněny předloženým řešením, které byly podloženy realizací návrhu nového layoutu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metodka práce dokumentuje správný postup zvoleného řešení. Práce vychází z teoretických dat a návazně navazuje na tuto oblast analýza, jako základ možných přístupů k odstranění prostojů především materiáklových toků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky byly rozděleny do dvou oblastí a to materiálových toků v rámci layoutu při průběhu výrobního procesu a zajištěnosti materiálových zdrojů formou nákupu pro nové formy řízení a rozvrhování výroby.
Praktická využitelnost výsledků B Návrh nového layoutu a zavedení KANBANu budou dobrou základnou pro rozhodnutí TOP managementu pro úplnou realizaci v daném podnikatelském prostředí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná a terminologická úroveň odpovídá dané oblasti výrobního procesu pro strategické podmínky zavedení digitalizace výrobního procesu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce pro řešení je založena na znalostech získaných z uvedených informačních zdrojů a současně je doplňěna i dovednostmi pro tvůrčí práci s respektováním citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Autor velice podrobně řeší problémy toků materiálu v malém podniku na výrobu betonových plotů. Definuje problematická místa, kde odhaluje plýtvání ( muda) v procesu a navrhuje řešení v úzkých místech- sklady, ve výrobě, zkrácení dopravních vzdáleností, pořádek na pracovišti (5S). Zhodnocuje ekonomické přínosy. Cíl DP byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118022