ŽĎÁRSKÁ, K. Návrh marketingové kampaně produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy komunikační kampaně pro uvedení nové produktové řady The Circle Chronicles. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické, která mohla být detailnější, a návrhové části. Návrhová část obsahuje návrhy ve společnosti využitelné, nicméně mohly být detailněji zpracovány. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1. Jak byste realizovala aktivity v oblasti podpory prodeje uvedené v kap. 3.2.5, a to nabídku vzorků v salónech a drogeriích? 2. Konzultovala jste Vaše návhy s vedením společnosti? Jak tyto návrhy vnímají? Je to pro ně takto dostatečné? Nechtějí doplnit třeba ještě nějaké další offline komunikační nástroje?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce byl splněn, ale s určitými výhradami, viz níže.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Diplomantka se snažila využít vhodné metody, nicméně jsou zde určité nedostatky: např. analýza konkurence, včetně srovnání komunikačních nástrojů, a zákazníků mohla být detailnější, chybí vyhodnocení a shrnutí závěrů ze SWOT analýzy. V přílezitostech jsou zméněny e-shopy, ale tato oblast není více rozepsána. V práci v kap. 2.4.3 jsou uvedeny výsledky dotazníku, ale v práci nejsou další informace k metodice výzkumu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentka je schopna vyvozovat závěry, ale v mnohých ohledech mohlo být zpracování detailnější.
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Studentka se snažila v popsat návrhy a objektivně je zhodnotit, včetně časového harmonogramu realizace návrhů a nákladů u některých návrhů. Nicméně chybí detialnější rozpracování jednotlivých návrhů, včetně jejich realizace a také celkové zhodnocení přínosů návrhů, včetně finančních přínosů. Jsou zde uvedeny cíle kampaně (Kap. 3.1), ale v práci chybí jejich zhodnocení naplnění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je členěna přehledně do kapitol. Místy jsou chyby, např. u měny EUR.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bumberová, Veronika

Celkově předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl v podobě návrhu marketingové kampaně pro liniovou řadu kosmetického produktu na německý trh na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Proč se některé z analýz vztahují pouze na německý trh a jiné pojednávají o jiných obsluhovaných trzích společnosti v kontextu řešeného problému? Otázka č. 2: Jak autorka dospěla k tomu, že nízké povědomí o značce Davines způsobuje nízkou sílu zákazníků ovlivňovat ceny/kvalitu a nákupní síla je nízká, protože nakupují danou značku v malém množství? Otázka č. 3: Jaký je tedy celkový tržní potenciál cílové skupiny zákazníků v Německu (chcete vzbudit zájem u alespoň 200 000 osob)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Práce je s ohledem na stanovený hlavní cíl a dílčí cíle zpracovaná na relativně dobré úrovni. Známka však byla snížena z důvodu hloubky a rozsahu zpracování navrhovaných přínosů a jejich propojení na stanovené cíle bez prokázání tržního potenciálu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci jsou použity standardní analytické metody z oblasti marketingu pro posouzení podnikatelského prostředí. Součásti je taktéž provedení vlastního marketingového výzkumu u potencionálních zákazníků. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému by mohlo být lépe zpracované. Není jasné, zda se samotná analýza vztahuje pouze na německý trh anebo tedy pojednává o celkovém obsluhovaném trhu společnosti a proč v kontextu řešeného problému. Vymezení konkurence na německém trhu jenom na základě dotazníkového šetření (není přitom jasná % návratnost a velikost vzorku cílové skupiny spotřebitelů) je málo.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dostatečné úrovni. Výtku mám k míře zpracování a hloubky zejména sociálně-demografických faktorů, jejíž výsledky přímo navazují na vlastní marketingový výzkum. Mezi další řadím i zpracování ekonomických faktorů (autorka mohla blíže zpracovat vývoj kosmetického průmyslu v Německu, import/export produktů apod). Výsledky z provedeného vlastního výzkumu nemají ucelenou formu (podkapitolu), ale jsou roztříštěny do jiných analýz. V práci mi schází relevantní závěry v podobě benchmarkingové tabulky s hlavními konkurenty na trhu ve vybraných parametrech.
Praktická využitelnost výsledků E Práce je s ohledem pro praxi použitelná jako prvotní podklad, který však vyžaduje daleko hlubší míru zpracování analýz, zvažování alternativ a to včetně kalkulací a rozpočtů v rámci jednotlivých navrhovaných částí. V návrzích není možné najít jednotnou komunikační strategii, od které se odvíjí všechny další navazující části. Dále, mi z hlediska praxe chybí prokazatelný tržní potenciál v kontextu navrhovaného řešení a zejména přínosů z uvedených návrhů. Návrhy absentují odpovědnost vybraných pracovníků firmy za jednotlivé akce včetně kontroly a náklady s tím spojené. Tabulka č. 3 na straně 69 působí amatérským dojmem s nesprávnou interpretací hodnot (ujasnění si výdajů/nákladů). Nevidím žádné propojení mezi přínosy a nastavenými cíli z návrhů nebo tržním potenciálem.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Celkově splňuje podmínky dané směrnicí. Vizuální dojem z práce snižuje rozsahové zpracování kapitoly pojednávací o cíli, metodách a postupu zpracování. Dále, kvalitu práce snižuje odborná terminologie (např. "dodavatelé mají lepší vyjednávací sílu" místo vysoká/nízká, dále "dohadovací schopnost dodavatelů", "online přítomnost společnosti" apod.).
Práce s informačními zdroji B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního výzkumu sběru dat u potencionálních zákazníků.
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 118228