VENCÁLKOVÁ, E. Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti spokojenosti zákazníků s balíkovými službami státního podniku Česká pošta, konkrétně ve městě Žďár nad Sázavou. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy využitelné v podniku, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Snad bude podnik ochotný k jejich realiazaci, protože by byly určitě pro něj přínosné. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí podniku autorkou. Diplomantka pracovala samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Konzultovala jste Vámi navržené návrhy s vedením pobočky pošty? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci vnímají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry. Autorka využila i dotazníkového šetření v dané pobočce, které je velmi dobře zpracováno.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomantka je schopna popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku, i když možná jejich realiazce bude pro podnik náročnější vzhledem k situaci. Diplomantka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě provedených analýz a výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků s balíkovými službami státního podniku Česká pošta, na pobočce ve Žďáru nad Sázavou. Cíl práce považuji za splněný s připomínkami uvedenými dále v komentáři. V analytické části autorka využívá standardní metody. Připomínku mám k obecnosti a popisnému charakteru analýz. Analýzy měly být zpracovány detailněji s jasně identifikovanými příležitostmi a hrozbami, silnými a slabými stránkami. Například analýza stávající konkurence je pouze popisem podniků působících na trhu bez hlubšího porovnání některých zvolených ukazatelů balíkových služeb, případně spokojenosti zákazníků. Oceňuji zpracovaný vlastní průzkum, byť pracuje s limity - například omezení respondentů pouze na pobočku ve Žďáru. Zpracované návrhy vycházejí z analytických závěrů. Jsou ale rovněž ohraničeny čistě pobočkou ve Žďáru n. S., což mi u služby, která má svým charakterem minimálně celostátní rozsah nepřipadá šťastné. Pobočka má navíc s velkou pravděpodobností velmi omezené možnosti návrhy samostatně realizovat. Přes uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 118235