FALTA, M. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti zlepšení současného stavu marketingového mixu ve společnosti TOTEM BIKES s.r.o. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné ve společnosti, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí podniku autorem práce. Diplomant pracoval samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Konzultoval jste Vámi navržené návrhy s vedením společnosti? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci vnímají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor zvolil vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody, včetně dotazníkového šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomant je schopen popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Diplomant se snažil objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ryba, Petr

Předloženou diplomovou práci pana Marka Falty doporučuji k obhajobě. K doporučení mne vedou následující důvody: • komplexní provedení analýzy současného stavu marketingu v naší společnosti • předložení konkrétního návrhu na řešení nedostatků v oblasti marketingu pomocí vhodných marketingových nástrojů, což je pro naši společnost důležité • práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně • samostatnost autora při zajišťování relevantních informací o současném stavu trhu v segmentu elektrokol • velmi dobré grafické úpravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118241