DEMETER, R. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingového mixu společnosti Hopax s.r.o. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře ve společnosti využitelné, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí podniku autorem. Diplomant pracoval samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Konzultoval jste Vámi navržené návrhy s vedením společnosti? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci vnímají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor zvolil vzhledem k tématu práce adekvátní metody. Některé oblasti mohly být konkrétněji popsány (např. analýza konkurence z pohledu jejího marketingového mixu).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomant je schopen popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Diplomant se snažil objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce využívá standardního členění do kapitol a je přehledná.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šebestíková, Lucie

Student se ve své diplomové práci zaměřuje na marketingový mix společnosti Hopax s. r. o. Práce disponuje kvalitní analytickou částí, navazující na teoretická východiska. Návrhová část obsahuje také finanční kalkulace, které poskytují podniku lepší přehled pro případnou realizaci. Při zpracování diplomové práce byly využity veřejně dostupné zdroje i interní data společnosti. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118248