GERŽA, P. Návrh konkurenční strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Diplomant splnil zadání, úkol vyplývající z analýzy současného stavu řešil komplexně včetně předpokladu možné reakce konkurenční firmy. K tomuto řešení použit metodu Analýzy konkurenčních hypotéz s jejíž pomocí získal použitelné výsledky v reálném konkurenčním střetu. Otázky k obhajobě: 1) proč autor nepoužil u analýzy konkurenčních hypotéz i metodu Kontroly klíčových předpokladů? 2) Jaké problémy očekáváte v souvislosti se zavedením návrhů Vaší DP do praxe firmy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 118254