BLÁHA, O. Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo navrhnout a následně vytvořit mobilní aplikaci pro systémy Android a iOS pro konkrétní společnost. Aplikace se zabývá nejlepší kombinací spojení hydraulických šroubení, koncovek se závity, hydraulických hadic a trubek podle požadavků zákazníka. V analytické části autor popisuje společnost z pohledu její podnikatelské činnosti, analyzuje ji metodou SWOT. Pro analýzu vnitřního prostředí společnosti autor vybral McKinseyho model 7S, který nahlíží na firmu jako na množinu 7 faktorů. Na konci analytické kapitoly představuje požadavky na aplikaci ze strany zadavatele. V návrhové části se autor zprvu zabývá volbou platformy pro svou aplikaci, poté detailně popisuje funkcionalitu navrhované aplikace, kterou podporuje prostřednictvím vývojového diagramu klíčové činnosti aplikace. Na konci kapitoly se zabývá ekonomickým zhodnocením a přínosem mobilní aplikace. Práce je řešena komplexně, jediné, co mi v práci chybí je datový model, se kterým aplikace pracuje. Práce je bez zjevných formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kindlová, Dita

Zmapování konkurenčního trhu firmy by mohlo být zpracováno v rozsáhlejším měřítku. Vzhledem k tomu, že konkurentem mohou v daném případě být i e-shopy bez kamenných prodejen, filtračním kritériem by mohla být cenová relace a kvalita marketingu (povědomí uživatelů, reference, rozšíření reklamy apod.). V rámci kap. "Přínosy mobilní aplikace" by bylo vhodné konkrétně kvantifikovat přínosy (ekonomické či neekonomické) a doplnit grafickou interpretací slovního popisu. Současné vyhodnocení rentability není pro rozhodnutí o pořízení aplikace dostačující. Práce se zabývá originálním a praktickým řešením pro běžný provoz. Přestože autor uvádí, že se nepočítá s rozšířením aplikace mimo firmu (str. 53), prodej/pronájem řešení by (při trochu propracovanějším grafickém zpracování) mohl mít finanční potenciál. Stejně tak by se zvýšila hodnota firmy, pokud by se návrh implementoval do funkcionality e-shopu. Autor neuvádí čísla stran u citací v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118395