ČERVENKA, O. Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Práce se zabývá sběrem a analýzou dat (radiometrická termografie, optická fotogrammetrie a multispektrální radiometrická fotogrammetrie) pomocí bezpilotních letounů a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami v průmyslu. s cílem prokázat, že se vyplatí využít bezpilotní letouny pro konkrétní činnosti. V analytické části popisuje možnosti využití bezpilotních letounů včetně naznačení výhod a nevýhod analyzovaných činností. V návrhové části popisuje vlastní návrhy využití bezpilotních letounů včetně sběru a následné analýzy dat. práce obsahuje drobné obsahové chyby, bez formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zabývá sběrem a analýzou dat pořízených s využitím bezpilotních letounů a jejich následné porovnání s doposud využívanými metodami. Hlavní důraz byl kladen na praktickou aplikaci, což představuje i největší přínos práce. Mohu konstatovat, že práce je zpracována na velmi dobré úrovni a vytyčené cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118396