DOBROVODSKÝ, M. Analýza, návrh a tvorba správcovského informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo zanalyzovat současný stav informačních systémů společnosti, navrhnout procesy a vytvořit samostatný informační systém určen pro administrátory systémů. V analytické části autor analyzuje databázi informačního systému prostřednictvím E-R diagramu a popisuje celý datový model. V další části je informační systém podroben analýze metodou SWOT a definovány požadavky na informační systém pro administrátory. V poslední části analýzy současného stavu jsou podrobně rozebrány procesy informačního systému. V návrhové části autor nejdříve připravuje prostředí pro řešení. Velice podrobně popisuje jednotlivé části řešení, popisuje koordinaci hardwarové a softwarové části návrhu. Na závěr kapitoly své řešení ekonomicky zhodnocuje, popisuje přínosy práce. Práce je komplexně zpracovaná, je bez zjevných formálních, či obsahových chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koch, Miloš

V jakém prostředí byl systém vytvářen?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 118397