KRAINA, M. Návrh a implementace mobilní aplikace pro systémy iOS a Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce byl návrh a implementace mobilní aplikace pro divadelní festival pořádaný studenty DAMU. Aplikace měla sloužit jako průvodce návštěvníků festivalu. V analytické části autor práce zprvu analyzuje existující aplikaci z pohledu analýzy webových stránek a datové části, poté popisuje základní požadavky na mobilní aplikaci. V další části analytické kapitoly popisuje podobná existující řešení, která na závěr této části vyhodnocuje. V návrhové části zprvu popisuje vlastní funkcionality aplikace, přičemž navrhuje i prostředí aplikace. V další části představuje datový model a parametry požadavků na server. Na závěr autor své řešení ekonomicky zhodnotil. Práce neobsahuje Vážnější obsahové ani formální chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. Pro tvorbu aplikace bylo využito multiplatformního mobilního frameworku React Native a programovacího jazyka JavaScript. Aplikace je vytvořena s ohledem na uživatelskou přívětivost a slouží jako průvodce divadelním festivalem pro jeho návštěvníky. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118401