FEJFUŠA, D. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Hlavním cílem práce bylo vypracování návrhu podnikatelského záměru pro založení společnosti působící v oblasti poradenství a zprostředkování psychologicko-kariérních testů pro studenty. Cíl práce považuji za splněný. Oceňuji kvalitně zpracované analýzy využívající množství relevantních a důležitých sekundárních dat, stejně jako vlastní provedený výzkum formou ankety mezi potenciálními zákazníky. Návrh podnikatelského záměru vychází z provedených analýz a respektuje příslušné požadavky na strukturu a obsah. Marketingový plán je správně zaměřen na dva hlavní cílové segmenty - školy a rodiče. Finanční plán a odhady budoucích tržeb a výnosů je zpracován v několika variantách a zohledňuje možná rizika v dosahování tržeb. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jedno z významných identifikovaných rizik je riziko konkurenčních střetů. V úvaze o eliminaci tohoto rizika sebevědomě píšete, že konkurenci v segmentu základních škol nepřipustíte díky vyšší kvalitě a nižší ceně. Jak toho chcete dosáhnout?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

CIA, Tomáš Golda, MBA,

Autor si v práci vytyčil za cíl zpracování podnikatelského záměru pro založení společnosti v oblasti poradenství a zprostředkování psychologicko-kariérních testů pro studenty. K diplomové práci přistoupil jako k reálnému podkladu pro založení společnosti. Cíl práce považuji za splněný. Práce je přehledně a logicky strukturována. Úvodem autor vymezuje hlavní cíl práce a představuje zvolené metody a postupy zpracování práce. Na teoretická východiska navazuje analytická část, která je východiskem pro zpracování návrhu podnikatelského záměru. Analytickou část považuji za velmi komplexní a z pohledu přípravy reálného podnikatelského plánu relevantní, a to i přes dílčí věcné, metodické a interpretační nepřesnosti (zejm. ve SWOT analýze či marketingovém průzkumu). Za velmi přínosné z hlediska připravenosti firmy na možné scénáře budoucího vývoje považuji zpracování finančního plánu v několika variantách. Členění podkapitol v této části práce by však mohlo být méně detailní - zvolený přístup ve svém důsledku neumožňuje přehledné (strukturované) srovnání hlavních předpokladů a dopadů jednotlivých scénářů. Ke zpřehlednění práce by rovněž přispělo nahrazení popisných textů odrážkami, grafy či obrázky doplněnými stručným komentářem (např. u vymezení velikosti a potenciálu trhu, vyhodnocení výsledků kvantitativního průzkumu, harmonogramu realizace projektu či vymezení kritické cesty). Za vhodnou a informačně velmi relevantní považuji v závěru uvedenou sumarizaci hlavních poznatků, ke kterým autor při tvorbě podnikatelského plánu dospěl a dále akcentaci faktorů stěžejních pro úspěšný rozjezd podnikání a dosažení stanovených podnikatelských cílů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 118963