TŮMA, M. Identifikace a hodnocení preferencí zákazníků u vybraného produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem DP byla příprava návrhu produktu na základě vlastního provedeného výzkumu. Cíl práce považuji za splněný s drobnými připomínkami. Metodicky si autor zvolil využití metodiky KANO, která je pro takto koncipovanou analýzu a následné úpravy produktu vhodná a je v práci dobře použita. Analýzy jsou zpracovány logicky a systematicky a odpovídají potřebám práce. Důraz je kladen na analýzu stávající konkurence, její porovnání a z toho dále aplikovanou metodiku KANO. Autor v analytické části využívá jak sekundární data z dostupných zdrojů, tak primární data získaná vlastním výzkumem. Limitem primárního výzkumu je nižší počet respondentů, na druhou stranu jde o specializovaný produkt pro specializovaný trh, kde není v možnostech DP zajistit vysoký počet respondentů výzkumu. Pro základní analýzu potřeb zákazníků je počet respondentů dostatečný. Zpracované návrhy vycházejí ze závěrů z analýz a ukazují vhodnou produktovou konfiguraci. Návrhy jsou dobrým základem pro následné využití ve metodice QFD. Je škoda, že tato část již nebyla v DP detailněji rozpracována. Otázka k obhajobě: Jaký očekáváte další postup a jaké využití vašich výstupů v podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hurta, Jakub

Diplomová práce je na dobré úrovni, student má v dané problematice přehled. Práce je vhodně systematicky rozdělena do 4 základních částí. V první části jsou definovány cíle a logický postup zpracování. Ve druhé části se student věnuje použité teorii, definitorice a vlastnímu vymezení oblastí marketingu nutných pro nastavení hypotéz z potřebných dat a dále k rešerši telefonickým dotazováním. Ve třetí části student analyzuje výchozí stav z dat získaných na webu MDČR, z nichž je nutné udělat vlastní rešerši modelů traktorů ve výkonovém segmentu 200 – 300 koní v letech 2016 - 2018. Na závěr analýzy v tomto oddílu student vyhodnotí 6 zásadních modelů, k nimž poté zaměří svůj výzkum. Rád bych vyzdvihl znalosti studenta v oblasti produktového porovnání jednotlivých modelů. Po zpracování výsledků dotazování student ve čtvrté části hodnotí technické zadání pro traktor, který by nejlépe splňoval potřeby zákazníků v tomto segmentu a nastiňuje možné rozvedení pro metodu QFD, především z pohledu určení ceny - zde vzniká prostor pro další analýzu, kterou by mohla být práce doplněna. Jako slabší článek práce považuji malý počet respondentů výzkumu (pouze 8), ale vzhledem k povaze obsáhlosti dotazníku je tento počet dostačující. Práci doporučuji k obhajobě s navrženou známkou velmi dobře – B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118965