LOUTOCKÝ, P. Moderní laserové metody měření rychlostí proudění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Bakalářská práce pana Loutockého byla zahájena a z velké části rozpracována již v minulém školním roce. Student práci s vedoucím konzultoval v dostatečné míře. Účastnil se také ukázkových experimentů, které úzce souvisely se zaměřením práce a dílčí výsledky měření v práci použil. Řešená problematika, jak plyne z názvu práce, podléhá poměrně dynamickému vývoji a není dostatečně podchycena v tuzemské literatuře. Student proto využíval v převážné míře cizojazyčnou literaturu, což způsobilo komplikace jak z pohledu používaných pojmů, tak z hlediska věcné náplně práce. Přesto se domnívám, že práce mohla být členěna více logicky, psána srozumitelněji a přehledněji. Student reagoval na připomínky a rady vedoucího, některé připomínky však nebyly dostatečně zapracovány příp. správně pochopeny. Práce byla odevzdána před zapracováním posledních připomínek vedoucího.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lízal, František

Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši moderních laserových metod měření rychlosti, klasifikovat je dle vhodných kritérií, zhodnotit jejich výhody a nevýhody a provést vyhodnocení dat naměřených zvolenou metodou. Autor práci rozdělil do šesti kapitol. Po úvodu následuje klasifikace laserových metod podle tří různých kritérií. Ve třetí kapitole jsou popsány metody založené na Dopplerově efektu, ve čtvrté kapitole pak autor prezentuje obrazové vizualizační metody. V páté kapitole student uvedl výsledky zpracování dat naměřených fázovou dopplerovskou anemometrií. Závěr obsahuje stručné shrnutí předchozích kapitol a doporučení, která témata by bylo vhodné hlouběji rozpracovat. Práce obsahuje významné množství pravopisných a stylistických chyb, takže některé pasáže jsou těžko srozumitelné i po opakovaném přečtení. Částečně je to patrně způsobeno nedokonalým překladem literárních zdrojů z anglického jazyka. Principy některých metod nejsou vysvětleny dostatečně jasně a působí dojmem, že jim sám autor ne zcela rozumí. Na druhou stranu je třeba říci, že zvolené téma je poměrně rozsáhlé a existuje k němu minimum literatury v českém jazyce, takže autor musel nastudovat množství odborných publikací v angličtině. Rozdělení kapitol je logické a rozsah zpracování splňuje požadavky zadání. V práci mi však chybí autorem zpracované srovnání jednotlivých metod a hlubší analýza načerpaných poznatků. Grafické zpracování je na průměrné úrovni, doporučil bych však nepodtrhovat nadpisy, které jsou již dostatečně zvýrazněny změnou velikosti písma a tučným fontem. Celkově lze konstatovat, že práce splňuje požadavky zadání v dostatečném rozsahu a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37677