ADAMČEK, Ľ. Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo navrhnout a vyvinout multiplatformní aplikaci pro mobilní platformy Android a iOS. Součástí práce bylo i prozkoumání přístupů k řešení problematiky vývoje multiplatformních mobilních aplikací. V analytické části se autor zabývá zkoumáním vývoje trhu mobilních aplikací pro platformy Android a iOs. Konkurenční prostředí analyzuje prostřednictvím Portrova modelu pěti sil. V návrhové části detailně popisuje funkčnost navrhovaného řešení, které posléze podrobí ekonomickému zhodnocení včetně nástinu přínosu řešení a možného dalšího rozšíření. Práce je komplexní, bez zjevných formálních i obsahových chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

V diplomové práci autor navrhnul a vyvinul multiplatformní aplikaci pro mobilní platformy. Součástí práce je prozkoumání přístupů k řešení problematiky vývoje pro vícero platforem a analýza trhu mobilních aplikací. Praktická část se zaměřuje na vlastní proces návrhu aplikace a její implementaci. Návrh řešení je vytvořen s důrazem na praktické využití a uživatelskou přívětivost. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118971