POPOVYČOVÁ, A. Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Pro svou diplomovou práci autorka zvolila standardní metody, pro vnější prostředí analýzu PEST a Porterovu analýzu, pro vnitřní prostředí ovšem jen (kvantitativní) finanční analýzu. Proto při "souhrnu analýz" na str. 51 -53, tj. v rámci SWOT analýzy pro své slabé a silné stránky použila pouze informace převzaté z částí popisujících banku bez využití některé z metod pro hodnocení vnitřního prostředí společnosti. Analytická část je poměrně dobře zpracovaná, přináší i srovnání s vybranými konkurenty. Na ni navazuje návrhová část, která zahrnuje jak obecná doporučení (např. zvýšit likviditu, resp. navýšit rezervy), tak i tak i konkrétní návrhy (např. zvýšení počtu bankomatů). V rámci rozpravy by se autorka mohla popsat, co všechno je zahrnuto do minimální kapitálové přiměřenosti 16,35 % (str. 74).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fritzová, Iveta

Diplomová práce splnila dle mého názoru zadání. V teoretické části se diplomantce podařilo logicky seřadit pojmy a nejdůležitější ukazatele finanční analýzy. V analytické části následně použila ukazatele finanční analýzy k hodnocení výkonosti Air Bank, a.s. a porovnala postavení s dalšími subjekty na českém bankovním trhu, se společnostmi MONETA Money Bank, a.s. a Fio banka, a.s. Informace čerpala z výročních zpráv a účetních závěrek uvedených společností. Poslední významnou část diplomové práce věnovala diplomantka vlastním návrhům doporučení, které by mohly vést ke zlepšení výkonnosti společnosti Air Bank, a.s. Zde se diplomantce podařilo navrhnout reálné možnosti, které by za určitých okolností mohly bankovnímu subjektu pomoci. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118985