SVOBODOVÁ, I. Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Výborná, nadstandardní diplomová práce. Velmi zajímavá komparace investičních pobídek v ČR a na Slovensku s přímým doporučením pro konkrétní podnik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce (hlavní i dílčí) byly zcela splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení i zvolené metody zpracování byly zvoleny vhodně, v souladu s tématem i cílem práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Schopnost interpretace výsledků i vyvozování závěrů jsou velmi dobré, odpovídají závěrečné práci magisterského stupně studia.
Praktická využitelnost výsledků B Využitelnost výsledků pro zvolenou firmu je vysoká, navržená řešení jsou reálná.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání práce, formální náležitosti, terminologie i jazyková úroveň jsou výborné, zcela odpovídají kvalitní diplomové práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji je výborná.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

MBA, Marek Chadil,

Diplomová práce navrhuje provést pro naši společnost zásadní a historický krok, investici v takovém rozsahu, aby byly splněny podmínky pro získání investičních pobídek ať v České či Slovenské Republice. Teoretická část práce je přehledně zpracovaná a je kvalitním teoretickým základem pro aplikaci navrhovaného investičního záměru. Praktická část je věcně i metodicky dobře zpracovaná, i když z hlediska vedení společnosti IVEP, a.s. jsou očekávané výsledky v dlouhodobém časovém horizontu poněkud příliš optimistické. Tento odhad ekonomických efektů je ale pochopitelný a pravděpodobně pramení z menší znalosti podnikání a produktů společnosti IVEP, a.s., respektive vývoje v našem tržním segmentu. Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou a cíle stanovené v úvodu práce jako splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119006