KOCOUR, D. Návrh systému predikování obchodních kontraktací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Práce je výborně zpracována v návrhové části, která je významným přínosem pro praktické využití. Teoretická část je taktéž zpracována kvalitně, nicméně provázání s dalšími částmi práce není na první pohled patrná a je potřeba ji v práci hledat. Je zřejmé, že autor je s problematikou dobře obeznámen. V průběhu studia pravidelně svůj postup konzultovat a přicházel s vlasním řešením. Otázka k obhajobě: 1) Ke kterému mezinárodnímu standardu projektového řízení má Váš návrh nejblíže a vysvětlete proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sládková,, Jitka

Diplomová práce řeší velmi složité a v současné době aktuální téma predikce obchodních kontraktací. Velkým přínosem práce je, že se soustředí na aktuální oblast businessu ICT B2B a pro potřeby konkrétního podniku šije doslova na míru systém procesního řízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119230