KLINGER, E. Průběh řízení zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší problematiku procesního řízení zakázek při respektování podmínek globalizace, dodavatelského řetězce k odstranění nedostatků zakázkového řízení. Předložené návrhy mají přispět k rozvoji podnikání, ale nejsou podloženy trendy přínosů ekonomicky vyjádřenými.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl, doplněný o dílčí kroky zpracování hlavního cíle, tedy dílčí cíle, byly předloženým řešením naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Předložená práce vychází z teoretických přístupů navržených podmínek procesního řízení s ohledem na zákazníka a pro něj tvorby přidané hodnoty.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Analýza a její závěry jsou základnou pro návrhy řešení a pro možné způsoby zavedení do podnikatelského prostředí o ohledem na služby zákazníkům.
Praktická využitelnost výsledků B Návrh řešení se může stát dobrou platformou pro úvahy, jak realizovat předložené změny ke spokojenosti zákazmníků a navýšení a posílení chápání podnikatelského subjektu na trzích.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Použitá terminologická i jazyková úroveň práce je zpracována shodně s odbornou stránkou řešené oblasti. Uspořádání práce odpovídá a splňuje požadavky univerzity na závěrečné práce magisterského vysokoškolského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla sestavena se znalostmi z prostudované uváděné a použité literatury a to knižní i internetové, legislativní. Práce je zpracována na základě znalostí citací i ochraně duševního vlastnictví.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

DP řeší problematiku průběhu zakázek v podniku z oblasti papírenství a energetiky. Autor definuje 4 fáze průběhu zakázek, a analyzuje je. V tab. 5 uvádí 3 typy nedostatků a nastiňuje 13 řešení. Z nich některá jsou velmi povšechná ( na př. lepší prac. metody, taktické znalosti v procesech). Chybí číselné vyjádření přínosů. Cíl práce byl, i přes uvedené výhrady, splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119380