PÁLENÍKOVÁ FIALOVÁ, K. Řízení rizik dotačních projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Práce je zpracována v souladu s aktuálními BEST practices využívanými při řízení rizik v projektovém řízení. Studentka při konzultacích vykazovala znalost problematiky jak z teroretického hlediska, tak i z praktického využití. Také díky dřívějším zkušenostem studentky z řízení dotačních projektů, mohla své zkušenosti aplikovat také do návrhové části této práce. Práci i přístup studentky ke zpracování a konzultacím hodnotím velmi pozitivně a uděluji nejlepší možné hodnocení. Otázka k obhajobě: 1) Zdůvodněte, proč jste zvolila pro řešení kvantitativní vyčíslení hodnoty rizika?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl stanovený v zadání diplomové práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka použila k řešení metodu RIPRAN a typy navržených opatření jsou v souladu s doporučením mezinárodního standardu projektového řízení IPMA.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy opatření jsou aplikovatelné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka pracuje s aktuální literaturou, nicméně bych zde vytknul zaměření pouze na českou literaturu, co se týče uvedených metod analýzy rizik.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hovorka, Martin

Diplomantka naplnila cíl stanovený v úvodu práce. Text nabízí čtenáři logickou strukturu hlavních kapitol, jež se odvíjí od zvolené metody analýzy rizik. Pro analytickou, resp. návrhovou část autorka zvolila hojně využívanou metodu (RIPRAN). V tomto smyslu se pouští na dobře prozkoumanou půdu. Práce díky tomu disponuje potenciálem k široké míře porovatelnosti výsledků zkoumaných projektů s výsledky obdobných projektů v rámci MU i dalšími institucemi podobného typu. Naproti tomu si lze představit originálnější metodologické uchopení tématu, které již bylo na jiných projektových příkladech mnohokrát zpracováno (např. komparace výsledků více zvolených metod, aj.). Právě formát diplomové práce přitom k podobné inovaci vybízí. Silnou stránkou textu je identifikace rizik, která prokazuje bohatou praktickou zkušenost diplomantky s realizací projektů zkoumaného typu. Formulované závěry v návrhové části lze považovat v kontextu konkrétního prostředí PřF MU za relevantní a přiměřeně robustní. Práci by svědčila opora o obsáhlejší výčet informačních zdrojů, když značná část kapitoly "Teoretická východiska práce" pracuje s několika málo (byť relevantními) tuzemskými informačními zdroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119400