HAMERNÍK, P. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Práce je celkově seriózně zpracována, autor na zvoleném tématu pracoval dlouhodobě, částečné výsledky práce byly publikovány též v rámci projektu Podnikání a management v kontextu 21. století. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Předpokládáte, že budou data získaná průzkumem spokojenosti zaměstnanců v podniku zpracována a získané poznatky využity? Domníváte se, že by bylo vhodné otázky v dotazníku zaměřit též na oblast kompetencí manažerů a jak jsou s používanými manažerskými přístupy a metodami zaměstnanci spokojeni?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem práce bylo analyzovat oblast využívání vícekriteriálních modelů pro hodnocení manažerských přístupů a firemní výkonnosti s akcentem na nefinanční aspekty a provedení hodnocení firmy podle modelu Start Plus. Dalším cílem bylo identifikovat příležitosti pro zlepšování a zpracovat návrh pro zlepšení. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky hodnocení a účelu, ke kterému hodnocení směřuje.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V analytické části práce získané poznatky autor uplatnil při hodnocení zvoleného podniku. Identifikoval silné stránky a příležitostí ke zlepšení, ze kterých pak vychází jeho návrhy na zlepšení.
Praktická využitelnost výsledků A Přínosem práce je identifikace konkrétních příležitostí ke zlepšení a několik návrhů opatření, které se týkají např. rozvoje motivačního systému pracovníků, hodnocení dodavatelů, rozvoje obchodně – technických manažerů a měření spokojenosti pracovníků firmy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v oblasti hodnocení kvality.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor využil doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janíček, Jiří

Autor této práce si dal za cíl provést hodnocení výkonnosti zvoleného podniku dle vícekriteriálního modelu START PLUS, určit silné stránky a vytvořit návrhy na zlepšení na základě identifikovaných oblastí pro zlepšení. Lze konstatovat, že práce tyto cíle bezesporu naplnila. Teoretická část je velmi obsáhlá a popisuje všechny nezbytné oblasti pro pochopení celé problematiky hodnocení výkonnosti, přičemž je nutné zmínit, že autor při jejím zpracování využil velké množství literárních pramenů. Analytická část podrobně charakterizuje současnou situaci zkoumaného podniku a důkladně přibližuje jednotlivé kroky v procesu hodnocení výkonnosti podle zvolené metody. Na základě zjištěných výstupů se autorovi podařilo vhodně rozpracovat několik návrhů, které jsou dle mého názoru adekvátní pro aplikování v podnikové praxi. Kladně hodnotím skutečnost, že je celá práce srozumitelná, řádně strukturovaná a rovněž dobře graficky zpracovaná. Závěrem tedy konstatuji, že dle mého subjektivního úsudku tato práce splňuje všechny formální náležitosti, a tudíž ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119403