KOVÁŘÍČKOVÁ, J. Účetní a daňové aspekty fúze podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Tumpach, Miloš

Závěrečná práce je zpracována po obsahové a formální stránce zcela nadstandardním způsobem. Řešení je výjimečné, inovační a reálné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl diplomové práce je vymezen na straně 12 následovně: „nalezení vhodného řešení fúze podniků z hlediska jejich účetních a daňových aspektů v České republice“. Postup zpracování práce, uplatnění přiměřených východiskových předpokladů, užití odpovídajícího metodického aparátu a vyvození racionálních a nepředpojatých závěrů mě vedou k vyslovení názoru, že takto formulovaný cíl byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení odpovídá zaměření práce a stanovenému cíli. Protože cílem práce je nalezení vhodného řešení fůze, autorka nejdříve obecně zhodnotila jejich právní podstatu a ekonomické souvislosti, včetně účetních a daňových. Tyto poznatky boly posléze aplikovány v druhé kapitole, zaměřené na správné rozhodování v konkrétním případu fúze a to s využitím empirických údajů. Podle mého názoru byl zvolený jak adekvátní způsob řešení práce, tak i relevantní metody výzkumu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A I když schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry je kategorii, která prostupuje celou prací, nejvýrazněji se projevuje v částech Proces fúze v druhé kapitole a Vlastní návrhy řešení (tamtéž). Autorka dle mého soudu prokázala, že dokáže nejenom analyzovat poměrně nesnadnou a komplexní problematiku (a o tom že tomu tak v případě fůzí je, není žádná pochybnost) ale také hledat a nacházet aplikovatelná a relevantní řešení.
Praktická využitelnost výsledků A Téma a zaměření práce, neotřelost jejího řešení a relevantnost kvalitně vyvozených závěrů a vytvářejí předpoklady pro to, aby mohli být výsledky práce v plné míře využitelné v hospodářské praxi. Tomu napomáhá i fakt, že řešení bylo úzce propojeno na situaci a podmínky konkrétního podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce se skládá z více, logicky na sebe navazujících částí. V první kapitole jsou uváděny poznatky které se týkají rámcového vymezení účetnictví a právních a komerčních aspektů přeměn obchodních společností, včetně jejich fůzí. Druhá kapitola představuje postup fúzí v podmínkách konkrétních společností. Její stěžejní částí je samotný proces fůze, ovšem pozornost je věnována také účetním a daňovým aspektům a vlivu na finanční analýzu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji je na požadované úrovni. Jsou-li v práci uváděna fakty z původních informačních zdrojů, jejich zařazení v práci odpovídá obsahem kontextu, rozsahem účelu a způsobem obecným akademickým zvyklostem. Veškeré použité zdroje jsou v práci citovány a to odpovídajícím způsobem.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zuzana Juhászová, doc. Ing. Mgr. PhD., prorektor Ekonomické univerzity v Bratislavě

Závěrečná práce je zpracována po obsahové a formální stránce zcela nadstandardním způsobem. Řešení je výjimečné, inovační a reálné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119452