ČONTOŠOVÁ, K. Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Tumpach, Miloš

Závěrečná práce je zpracována ještě vyhovujícím způsobem. Vykazuje porozumění tématu, zadání je zpracováno neúplně. Řešení je jen navrženo, ale nejsou určeny podmínky a přínosy realizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů F Hlavní cíl diplomové práce je na straně 11 deklarován jako "návrh opatření na zamezení účetních podvodů pro jednotky sestavující účetní závěrku podle IFRS". Tento cíl byl posléze doplněn dílčím cílem, kterým je „zhodnocení vlivu rozdílné aplikace v praxi na ukazovatele finanční analýzy“. Úlohu dílčího cíle vidím především v tom, že smysl bilančních (účetních) podvodů spočívá právě ve snaze dosáhnout skreslení finančních ukazovatelů. I když v jisté míře se dá mluvit o splnění dílčího cíle, práce samotná se podvody nezabývá, tudíž se nezabývá ani opatřeními na zamezení účetních podvodů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E V diplomové práci jsou uváděny použité metody vcelku obecně, deklaruje se použití analýzy, syntézy, abstrakce, modelování (i když to není možné považovat za metodu), komparace, indukce a dedukce. Práce se zabývá opisem postupů IFRS ve vybraných oblastech (účetní závěrka, účetní politika, pohledávky, dlouhodobý majetek, pronájem, výnosy) a to včetně porovnání s postupy podle českých účetních předpisů. K plnému dosažní stanoveného cíle by ovšem bylo nutno provést hlubší analýzu možností které IFRS přináší a také zdůvodnění toho, proč a jak došlo k výběru právě těch oblastí které jsou v centru pozornosti práce. To ovšem neznamená že jejich výběr je špatný, právě naopak. Pozitivně také hodnotím snahu zabývat se danou problematikou s využitím údajů reálné účetní jednotky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry je v značné míře determinována nejen zobecněním zjištěných poznatků, ale také jednoznačností stanoveného cíle, a správným výběrem relevantních a nepředpojatých kroků směřujících k jeho dosažení. Téma práce, deklarovaný cíl a skutečně realizované postupy se však v jisté míře rozcházejí, což má nesporě negativní vliv i na dosažené výsledky a závěry. Na druhou stranu, v práci jsou využívany ukazovatele finanční analýzy a zejména v této oblasti by se dalo se závěry souhlasit, pokud by šlo o porovnání jednotlivých variantů oceňování a/nebo prezentace podle IFRS (klidně i v porovnání s postupy podle českých účetních předpisů) v jejich čisté formě.
Praktická využitelnost výsledků E Výsledky práce jsou do jisté míře využitelné v hospodářské praxi, především z hlediska vymezení rozdílného vlivu různých variantů oceňování (a případně i prezentace) na finanční ukazovatele (včetně výsledku hospodaření). Tato oblast není pohříchu ještě stále předmětem pozornosti kterou by si jistě zasloužila a dá se předpokládat, že její význam poroste v souvislosti s iniciativami zaměřenými na zavedení společného základu daně v Evropské unii. Omezení jsou dána především (i když ne tím, že práce není orientována detailní analýzu existujících či potenciálních variantů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce se skládá ze tří částí. První kapitola se zabývá teoretickými východisky rámce pro účetnictví podle IFRS. Druhá kapitola obsahuje analýzy vybraných oblasti vykazovaní podle IFRS (IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 8, IAS 16, IFRS 15, IFRS 9) Třetí kapitola obsahuje úpravu vybraných oblastí pro potřebu finanční analýzy. I když po formální stránce je práce v pořádku, výhradu bych měl vůči faktu, že text je poměrně rozdroben na množství krátkých odseků a v některých případech je použitá terminologie poněkud nejednoznačná (to je ovšem obecně problém překladů standardů IFRS per se a není tudíž omezen jenom na tuto práci).
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použité zdroje jsou průběžně citovány i když, vzhledem k jejích uvádění na konci odseků, ne ve všech případech je zřejmý rozsah, v jakém byl informační zdroj použit. To pak vede k dojmu, že některé části práce jsou, z hlediska zastoupení vlastního textu, poněkud nevyvážené. V seznamu zdrojů se nachází zdroj, (Schillit, H.) který se v práci dále neuvádí.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Zuzana Juhászová, doc. Ing. Mgr. PhD., prorektor Ekonomické univerzity v Bratislavě

Závěrečná práce je zpracována ještě vyhovujícím způsobem. Vykazuje porozumění tématu, zadání je zpracováno neúplně. Řešení je jen navrženo, ale nejsou určeny podmínky a přínosy realizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů F
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 119458