LINHA, A. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Autor na základě teoretických poznatků, velmi dobré znalosti analyzované firmy, oboru jejího podnikání a dobré ekonomické orientace vhodně vybral analytické metody a vypracoval vyvážené analýzy. Závěrem každé analytické metody provedl její stručné zhodnocení, které dále použil pro sestavení SWOT analýzy a návrh nové strategie SWOT. Pro realizaci této strategie předložil poměrně rozsáhlou paletu invečních doporučení (6) - zavedení strategického řízení, zavedení finančního managementu, zavedení controllingu, spolupráci s vysokoškolskými institucemi a středními školami, benefity a motivaci, investice do majetku společnosti. Vypracoval návrh změny organizační struktury (4.2) , pořízení nového účetního software (4.5) a návrh marketingové prezentace (4.9). Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Vysvětlete hodnoty v tab. 19 2. Které 3 návrhy/doporučení považujete za klíčové a proč

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn. Cíl uvedený v zadání práce autor v části Cíle práce, metody a postupy zpracování mírně parafrázuje, podstata je však shodná.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení je správný. Autor přechází od analýzy obecného okolí (SLEPTE) k analýze oborového okolí , (Porterův 5 faktorový model) a k interním analýzám provedeným metodami 7S, analýzou účetních výkazů, a vybranými metodami finanční analýzy. Poznatky z těchto analýz jsou použity pro sestavení SWOT analýzy a identifikování stávající strategie firmy (ST).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry, neboť závěry z analýz vyústily v sestavení SWOT analýzy, identifikování současné strategie SWOT, doporučení nové strategie SWOT a formulaci návrhů a doporučení..
Praktická využitelnost výsledků C Pro firmu má velký význam provedená analýza, která nejen odkrývá její silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti ale také odhaluje jejich příčiny. Autor předkládá celkem 9 realistických doporučení a návrhů, které jsou poměrně detailně rozpracovány v jednotlivých alternativách . Součástí některých z nich je očekávaný přínos.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce má dílčí formální nedostatky. Například v obsahu jsou číslovány Cíle práce, metody a postupy zpracování. Rovněž se objevuje přepis SLEPTE (obsah, str. 11, 76). Autor se vn ěkterých částech práce dopouští chyb - napři na str. 57 o SLEPTE analýze a Porterově 5 faktorovém modelu uvádí, že se jedná o analýzy mikrookolí, ačkoli v teoretické části je správně uvedeno, že jsou to metody analýzy obecnéhio a oborového okolí. V kap. 3 nezařazuje bonitní a bankrotní modely do finanční analýzy, ačkoli v teorii jsou zařazeny správně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Kateřina Slezáková

Práce působí jako celek velice čtivým dojmem. Je přehledně členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Poskytuje globální řešení dané problematiky v podniku. Dle mého názoru splňuje požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci. Práce naplnila stanovený cíl a většinu návrhů lze použít v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119491