BOLFOVÁ, L. Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Cíle, stanovené v zadání, jsou sice obsaženy v části, kterou autorka nepřesně nazývá "Vymezení cílů a metodik práce" (v zadání Cíle práce, metody a postupy zpracování) ale až ve 3.,4, a 5. odstavci na str.11. Zvolený postup řešení je správný, od teoretických poznatků k analýze současného stavu reportingu ve firmě, následně jsou výsledky analýzy porovnat s principy a požadavky detekovanými v teoretické části a následně formulovat doporučení a návrhy , jejichž realizace umožní zlepšit zjištěný stav. Zařazení kap. 1.6 , 1.7. , 2.1.4 , 2.1.5.a 2.1.6 by mohlo být považováno za redundatní, avšak, jak autorka správně uvádí, mají podpůrný význam a slouži k lepšímu porozumění reportingu v nadnárodní korporaci. Naproti tomu v teoretické části práce nejsou uvedeny obecné metody poznání, které autorka v práci používá. Rozsáhlá analytická část (obvyklá u prací tohoto typu) umožnila autorce orientaci v podnikovém reportingu a v uvědomění si jeho nedostatků což využila k vypracování dvou návrhů. Prvním je návrh na zlepšení stávajícího KPI reportu (kap. 3.1) a to jednak o doplnění metrik jednak a především o zavedení určité míry automatizace jeho tvorby, autorka na str. 77 uvádí přínosy zavedení výše uvedeného návrhu. Druhý návrh (kap 3.2) představuje doplnění stávajícího Project Review Report o informace o minulém vývoji , a opět jsou uvádeny efekty, které zavedení tohoto doplnění může přinést. Oba dva návrhy jsou velmi významné, a jejich realizace zefektivní stávající reporting. K formální struktuře práce mám připomínku viz výše. Cíl práce byl splněn. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě dooručuji zodpovědět následující otázku 1. Pokuste se odhadnout náročnost zavedení částečně automatizovaného zpracování KPI pomocí Power BI (např. na zaškolení pracovníků, organizaci, finance, čas, atp.) a uveďte v čem vidíte problémy/nedostatky eventuálně rizika vámi navrhovaného řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šimská, Zuzana

Autorka splnila cíl, který si pro diplomovou práci vytyčila. Jako postup řešení zvolila popisnou metodu, která v rámci zadaného tématu adekvátně umožňuje problematiku uchopit. Zdařile popsána struktura finančního oddělení a reportingové toky včetně detailní analýzy současného stavu reportingu z pohledu divizního controllera. Autorka také dokázala identifikovat slabá místa v aktuálním reportingu společnosti a navrhnout vhodná opatření pro zlepšení. Co se týče KPI reportu, souhlasím s tvrzením, že základním nedostatkem tohoto reportu je jeho manuální zpracování, a s návrhem na jeho automatizaci. Využití Power BI se tak jeví jako logická cesta do budoucnosti. Doplňující ukazatele navržené do KPI reportu mohou přinést přidanou hodnotu, nicméně je potřeba také vzít v úvahu riziko přehlcenosti informacemi. KPI report je určen TOP managementu skupiny ATS, nové ukazatele by byly spíše určeny pro interní divizní potřeby. Myšlenka na rozdělení plánu na měsíce pomocí vah již byla ve skupině ATS nastíněna, avšak před přijetím do praxe bude nutné definovat způsob, jak odlišně přistupovat k tržbám a variabilním nákladům, které podléhají sezónním vlivům, a nákladům fixním, které mají zpravidla rostoucí trend, či rostou skokově (např. mzdy).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119492