KAŇOVÁ, M. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Práce vychází z komparace IAS/IFRS a současně platní české účetní legislativy. Autorka v analytické části vybrala s ohledem na specifika Profibaustoffe - CZ, s.r.o. významné položky jejichž účtování se liší. Vypočítala na konkrétních informacích (z interní analytické evidence) rozdíly hodnot. Změny jsou promítnuty ve výkazech i ve výpočtech finanční analýzy. Tím poskytla firmě dostatečné informační zdroje pro rozhodování o volbě metodiky. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Podrobněji vysvětlete rozdílné uplatnění odložené daně z příjmu dle české účetní legislativy a IAS/IFRS 2. Jaká jsou pozitiva přesunu náhradních dílů z vykazování jako materiál do položky dlouhodobého hmotného majetku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Postup řešení je logický, autorka především používala metodu komparace, vhodně doplněnou srovnávacími tabulkami.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z rozdílů identifikovaných především v kap. 1.5. vybírá v kap. 2.2. takové, které jsou v hospodaření firmy nezanedbatelné a jejichž rozdílné účtování ovlivní strukturu i výšku aktiv, pasiv, nákladů a promítne se i ve výšce hospodářského výsledku.
Praktická využitelnost výsledků B Pro šest vybraných rozdílů (vykazování investiční dotace na pořízení dlouhodobého majetku, stanovení předpokládané zbytkové hodnoty, významné náhradní díly , vliv na odloženou daň, změna dohadné položky a změna časového rozlišení) je na praktických příkladech provedeno porovnání obou metodik a dopad do výkazů. Zároveň je vypracován vliv doporučovaných změn na vybrané ukazatele finanční analýzy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce, použitá terminologie i odborná jazyková úroveň mají požadovaný standard.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Je na požadované úrovni. Autorka efektivně pracovala s podrobnými interními informacemi, které vhodně využívala pro výpočty především v analytické části návrhové části. V seznamu použité literatury jsou drobné nedostatky (Mařík- str. 107, Ryneš - str. 108)
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlaváčková, Lucie

Autorka diplomové práce postupně splnila stanovené cíle. Zpracování teoretické i praktické části vypovídá o dobré orientaci diplomantky v daném tématu. Vlastní návrhy řešení mají prokazatelnou vypovídající schopnost pro vybranou společnost. Dle mého názoru diplomová práce splňuje všechny požadavky závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119493