VLACHOVÁ, M. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výšku položek v povinných účetních výkazech vybrané soukromoprávní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Autorka se soustředila na problematiku leasingů. Na základě podrobně zpracovaných teoretických poznatků a velmi specifických podmínek Atlas Copco Services, s.r.o. provedla autorka rozsáhlou a detailní analýzu způsobu účtování dle IFRS 16, která je provázána na reporting a doplněna propočtem ROA, úrokovým krytím a koeficientem samofinanování. Autorka jednoznačně doporučuje aplikovat metodiku IAS 16, a propočty uvedené v analytické části doplňuje o další argumenty uvedené v kap. 5. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Uveďte, z jakých důvodů se DPH nepromítá do ceny leasingu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Úvod, Cíle práce, metody a postupy zpracování jsou číslovány.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pešáková, Darina

Hlavní cíl práce - zjištění vlivu vybraných položek na povinné účetní výkazy - byl díky praktické analýze lednových dat účetnictví splněn v plné míře. Z teoretické části je patrné, že autorka si problematiku dobře nastudovala. Navíc porovnání standardu IFRS 16 s původním IAS 17 v praktické části přinesl číselně jasné a pro společnost zajímavé výsledky, které autorka diplomové práce formulovala a navrhla je společnosti Atlas Copco. Z práce je patrné, že se autorka v procesech společnosti vyzná. Oceňuji praktický přínos pro společnost, který jistě bude na základě reálných dat společnosti představen a uveden do praxe. Domnívám se, že by součástí práce mohlo být také více praktických příkladů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119495