MATYS, J. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení stávající situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autor využil vybrané literární zdroje a sestavil srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část praktická a návrhová. V praktické části autor analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů a statistických metod. V návrhové části autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselovský, Pavel

Práce je dobře vymezena, má logickou strukturu. Vypracovaná finanční analýza a návrhy studenta ke zlepšení současné situace jsou kvalitně zpracované. Velice kladně hodnotím aktivní přístup autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119512