MILOTA, M. Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení fluktuace operátorů call centra a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autor využil vybrané literární zdroje a sestavil srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část praktická a návrhová. V praktické části autor analyzuje fluktuaci ve zvolené společnost s využitím statistických metod. V návrhové části autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny. V případě návrhové části by bylo vhodné některé návrhy podrobněji rozepsat. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě. Otázka k obhajobě: Jaká je věková struktura operátorů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Putnová, Anna

Práci chybí dotažení a větší péče finální úpravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Student provedl dobrou analýzu, ale v návrhové části návrhy nedotáhl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metody a postup jsou vhodně zvoleny. Autor je limitovaný počtem získaných dotazníků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zde se nabízí otázky, zda práce operátorů v call centu není svým zaměřením spíše krátkodobá a jako taková by mohla být vnímána i v rámci náboru a dalšího zajištění.
Praktická využitelnost výsledků B Práce nepřináší zásadně nové zjištění, ale může svým analytickým přístupem přispět k rozhodování ve společnosit.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Drobné nepřesnosti, nedodělky, např.str.13, str.62 bohužel snižují hodnotu práce.
Práce s informačními zdroji C Dostatečné zastoupení teoretických zdrajů.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119514