MUSILOVÁ, S. Návrh rozvoje rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě návrhu rozvoje vybrané společnosti zpracovaná na velmi dobré úrovni. Otázka č. 1: Proč jste v rámci práce zpracovávala výzkum zaměřený na regionální cestovní kanceláře? Otázka č. 2: Doporučila by jste vybrané společnosti, s ohledem na roční výši obratu (v Kč), tak i ve vztahu k obchodním partnerům, transformaci současné právní formy podnikání jako živnosti na společnost s ručením omezeným?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Výsledky analýz podporují návrhy rozvoje společnosti ve vybraných oblastech. Autorka v práci dodržuje a splňuje nastavené cíle v souladu s teoretickou, analytickou a návrhovou části práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka práce používá jak standardní analytické metody z oblasti strategie pro posouzení pozice společnosti, tak i primární sběr dat prostřednictvím kvalitativního výzkumu. V práci jsou dodrženy postupy řešení a metody, které jsou stanoveny jak v cíli, tak návazně popsány v teoretické části a uplatněny v praktické části práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na velmi dobré úrovni. Klíčová zjištění z provedených analýz jsou zaneseny do přehledných tabulek a následně podrobeny další analýze dle zvolené metodiky. Menší výhradu mám k slovnímu hodnocení důvodu provedení výzkumu u stávajících zákazníků v návaznosti na předešlý výzkum u cestovních kanceláří.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je v praxi reálně použitelná a může sloužit jako dobrý podklad pro implementaci zlepšení a změn v oblasti nabídky služeb, tak i navazování nových obchodních vztahů (např. regionální kanceláře). Je však otázka, zda takový nárůst počtu zakázek, je firma schopna zajistit se současným stavem zejména lidských zdrojů s ohledem na velikost firmy. Dále je nutné zvažovat o zlepšení přístupu k záznamům a kontroly přepravních výkonů, nutnost vést rozsáhlejší evidenci ve vztahu k zakázkám, pomocnou evidenci k DPH, zvýšené úsilí aktivit v oblasti marketingu apod.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Práce splňuje formální náležitosti dané směrnicí, byť je rozsahově obsáhlejší. Studentka v práci používá adekvátní terminologii na velmi dobré úrovni. Odborná jazyková úroveň odpovídá zvolené problematice. Menší nedostatky spatřuji k rozsahu a hloubce popisu metodiky zpracování celé práce s ohledem na typ sesbíraných dat a odůvodnění výběru analytických a evaluačních metod v kontextu stanovených dílčích cílů v rámci kapitoly "vymezení problému a cíle práce".
Práce s informačními zdroji, včetně citací A V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z provedení vlastního primárního výzkumu trhu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zich, Robert

Práce je celkově dobře zpracována. Zaměřuje se na řešení situace konkrétního podniku. Dílčí nedostatky spatřuji v kombinaci tvorby strategie a dílčích kroků směřujících k rozvoji podniku. Práci považuji za potenciálně přínosnou a opatření za realizovatelná. Otázky: Jakým způsobem eliminovat subjektivní pohled při uplatnění SWOT analýzy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce jsou vymezeny v kontextu konkrétní situace reálné společnosti. Naplnění cílů hodnotím jako velmi dobré.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka volí odpovídající přístupy k analýze i k návrhům. Metodická část analýz je vymezena v kapitole Vymezení problému a cíle práce, částečně v teorii a částečně v analýze.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Obecný popis standardních analytických postupů uvedený v teoretické části práce není příliš přínosný. Chybí souhrné zhodnocení teoretických východisek. SLEPT analýza obsahuje relevantní údaje. Bylo by vhodné uvést dílčí souhrn. Porterův model je použi ve smyslu struktury analýzy oborového okolí. Menší pozornost je věnováno samotnému zhodnocení vyjednávací síly. Souhrnné zhodnocení je pojato jako vymezení hrozeb a příležitostí. Další externí analýzy jsou dobře provedeny a prezentovány. Metoda 7S je uplatněna pouze ve smyslu struktury jednotlivých oblastí. Interní faktory jsou dále analyzovány spíše popisně (s výjimkou finančního hodnocení). Formulace závěrů analýz j v pořádku.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhová část vychází jednoznačně ze závěrů analýz. Některé části by vyžadovaly podrobnější propracování - oblast marketingu a komunikace. V návrhové části se prolínají návrhy strategie a jednotlivých kroků směřujících k rozvoji. Bylo by vhodné volit buď komplexní pojetí strategie a nabo návrhy dílčích opatření. Forma finančního zhodnocneí není příliš vhodná v konktextu "strategie", ale odpovídá spíše hodnocení jednotlivých kroků. Návrhy jsou rozpracovány a vyhodnoceny na dobré úrovni.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura práce odpovídá požadavkům zadání. Nevhodně využitý pojem strategie v některých případech, kdy jde spíše o taktické kroky.
Práce s informačními zdroji B Dílčí nedostatky vnímám u vedení zdroje typu "vlastní zpracování" v případech, kdy je zřejmé, že dané údaje autorka někde čerpá - např. tabulka 22. Zdroj je pak zřejmý zpravidla z textu.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 119516