KOVAŘÍKOVÁ, J. Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karas, Michal

Práce je zpracována poměrně podrobně, postrádám však porovnání minulých hodnot s oborem či obdobným subjektem. Posuzování výhodnosti investice dle metody Ekonomické přidané hodnoty je zajímavé, ale závěr o výhodnosti investice by měl vycházet z přírůstkových hodnot, ne z hodnot za celý podnik. K obhajobě přikládám následující otázku: Mohla byste objasnit, které konkrétní položky považuje za hodnoty dluhu pro výpočet WACC, respektive bety zadlužené?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce byly splněny, práce sice obsahuje drobné nedostatky, ale ty neovlivňují významnějším způsobem přínos práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Výsledky provedené finanční analýzy nejsou nijak porovnány - ani s oborem ani konkurencí (resp. podobným subjektem). DuPontova analýza by na úrovni diplomové práce mohla být provedena dynamicky, například logaritmickou metodou, kterou charakter dat i umožňuje. Ve výpočtu EVA je drobná chyba v tom, že do výpočtu vstupují hodnoty kapitálu ke konci roku ne k jeho začátku. Hodnocení výhodnosti investičního projektu dle EVA má smysl, ale nelze vycházet z celkových dat, tak jak je výpočet proveden, ale z přírůstkových dat, což je jeden ze základních principů investičního rozhodování. Upřednostnění modelu IN95 oproti jeho novějším variantám je nejasné. Při aplikaci metody ČSH by měly být CF počítány za dobu životnosti investice, ne dle doby splácení úvěru, u nemovitostí dle očekávat delší než životnost než 20 let.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Není zcela jasný výpočet WACC a zadlužené bety. Do výpočtu by mely vstupovat pouze hodnoty explicitně úročených cizích zdrojů. Dle výkazů na straně 89 práce společnost neeviduje bankovní úvěry, nicméně nákladové úroky byly vykazováný, takže úročené zdroje eviduje v jiné podobě.
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 119585